Home > Team

Team

System Biomechanics Laboratory

     
Hao LIU Ken-ichi TSUBOTA Xiabo GONG Wenrong HU  Fuyou LIANG
Prof., CU Prof., CU

Assoc. Prof., SJTU

Assoc. Prof., SJTU

Assoc. Prof., SJTU
hliu at faculty.chiba-u.jp tsubota at faculty.chiba-u.jp

x.gong at sjtu.edu.cn

wrhu at sjtu.edu.cn

fuyouliang at sjtu.edu.jp

Biorobotics Laboratory

Ken-ya HASHIMOTO Tao HAN Akio NAMIKI
Prof., CU Prof., SJTU Assoc. Prof., CU
k.hashimoto at faculty.chiba-u.jp than at sjtu.edu.cn namiki at faculty.chiba-u.jp

 

Biomedical Engineering Laboratory

Wenwei YU Lixu GU Lu SHI
Prof., CU Prof., SJTU Prof., SJTU
yuwill at faculty.chiba-u.jp gulixu at sjtu.edu.cn shilu at sjtu.edu.cn

 *CU: Chiba University, SJTU: Shanghai Jiao Tong University