Organization

Co-Chairs:

  • Hao LIU (Chiba University, Shanghai Jiao Tong University)
  • Pai-Chi LI (National Taiwan University)

International Advisory Committee:

Liang-Gee Chen (Vice-President, National Taiwan University)
Ryoji Matsumoto (Vice-President, Chiba University)
Dan Wu (Vice-President, Shanghai Jiao Tong University)
Wei Shyy (Executive Vice-President & Provost, The Hong Kong University of Science and Technology)
Ryutaro Himeno (Director, Advance Center for Computing and Communication, RIKEN)

Scientific committee:

Co-Chairs:

  • Hao LIU (Chiba University, Shanghai Jiao Tong University)
  • Pai-Chi LI (National Taiwan University)

Organizing Committee:

  • Yao-Yu Chuang, Chung-Ming Chen (National Taiwan University)
  • Wenwei Yu, Ken-ya Hashimoto, Ken-ichi Tsubota, Akio Namiki, Michiko Sugawara, Sanae Miyazaki (Chiba University))
  • Lixu Gu,Han Tao, Xiaobo Gong, Wenrong Hu, Fuyou Liang, Xiahai Zhuang, Lu Shi, Jing Fang (Shanghai Jiao Tong University)
  • I-Ming Hsing (The Hong Kong University of Science and Technology)

Local organizing committee:

Co-Chair:

  • Pai-Chi Li (National Taiwan University)

Organizing Committee:

  • Po-Ling Kuo (National Taiwan University)